کوکی ها


round((time() - $_COOKIE['lastsave']) / 86400

در مثال کوکی بیشتر توضیح داده شود

یک پاسخ به "کوکی ها"

 1.  
   $days = round((time() - $_COOKIE['lastsave']) / 86400) 
   

  کد بالا که در آموزش کوکیها وجود داره برای بدست آوردن تعداد روز های رد شده از این کوکی است.
  زمان فعلی بر حسب ثانیه منهای زمان سیو کردن این کوکی بر حسب ثانیه، تقسیم بر 86400 (تعداد ثانیه های یک روز) که در نهایت تعداد روزهای گذشته از ثبت کوکی را مشخص میکند.

  https://daskhat.ir/how-to-use-cookies-php/

کد HTMLCSSJavaScriptPHP